МЕМОРАНДУМ ПРО СПІВПРАЦЮ щодо підтримки жіночого лідерства, підприємництва та гендерних ініціатив

Громадська організація «Інститут гендерних трансформацій» (далі – ГО «Інститут гендерних трансформацій») в особі голови Правління Курилко Вікторії Олексіївни, яка діє на підставі Статуту, Громадська організація «Об’єднання жінок-переселенок Полтавщини» (далі – ГО «Об’єднання жінок-переселенок Полтавщини») в особі голови Кобзар Олесі Геннадіївни, яка діє на підставі Статуту, Полтавська спілка жінок «Чураївна» (далі – ПСЖ «Чураївна») в особі голови Якубенко Олени Павлівни, яка діє на підставі Статуту, громадська організація «Правозахисна організація «Полтавський медіаклуб» (далі – ГО «Правозахисна організація «Полтавський медіаклуб») в особі президента Стельмах (Кучеренко) Людмили Дмитрівни, яка діє на підставі Статуту, соціальне підприємство «Об’єднання громадян «Рукомисли», засновником якого є громадська організація «Жіночі перспективи» (далі – СП «Рукомисли») в особі керівника Мякушко Надії Стафанівни, яка діє на підставі Статуту, громадська організація «Народна допомога Україна» (далі – ГО «Народна допомога Україна») в особі виконавчого директора Берідзе Анастасії Аркадіївни, яка діє на підставі Статуту, фізична особа-підприємець «Агентство маркетингових комунікацій «PR & M» (далі – ФОП «Агентство маркетингових комунікацій «PR & M») в особі керівника Ставицької Євгенії Олександрівни, яка діє на підставі Наказу, громадська організація «Інститут розвитку територіальних громад Полтавщини» (далі – ГО «Інститут розвитку територіальних громад Полтавщини») в особі голови правління Дудки Ірини Анатоліївні, яка діє на підставі Статуту та Кіровоградське відділення «Армії спасіння» в особі Голови Лукіна Данила Юрійовича, який діє на підставі Статуту, Полтавський Інститут економіки і права Університету «Україна» в особі директора Мякушко Надії Семенівни, яка діє на підставі Наказу, Кіровоградська обласна організація інвалідів «Конфедерація громадських організацій інвалідів» в особі заступника керівника Котенко Тетяни Миколаївни, яка діє на підставі Статуту, далі разом — Сторони,

керуючись: «Загальною декларацією прав людиниКонвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, іншими міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування», іншими нормативно-правовими актами, спрямованими на реалізацію та захист конституційних прав і свобод людини і громадянина,

беручі до уваги такі принципи діяльності:

—  у своїй діяльності сторони Меморандуму керуються міжнародними стандартами із прав людини;

—  сторони Меморандуму виступають проти будь-якої дискримінації;

—  сторони Меморандуму сприяють діяльності кожної сторони у реалізації мети;

—  партнерство є частиною діяльності Сторін;

виходять  із загального розуміння необхідності забезпечення гарантій державного захисту конституційних прав і свобод жінок,

— прагнуть забезпечити максимальну ефективність здійснюваних заходів при досягненні спільних цілей.

 

 

Стаття 1. Мета і предмет Меморандуму

1.1. Метою цього Меморандуму є консолідація зусиль Сторін, спрямованих на:

— здійснення моніторингу та сприяння реалізації гендерної політики в суспільному просторі України;

— об’єднання зусиль у вихованні гендерно чутливої особистості та формуванню гендерно сенситивного інформаційного середовища, що сприятиме дотриманню рівних прав та можливостей  жінок і чоловіків в Україні;

— поширення кращих практик в напряму забезпечення гендерної рівності в економічній, соціальній та політичній сферах.

1.2. Предметом цього Меморандуму є координація зусиль та спільна діяльність Сторін задля досягнення мети Меморандуму, що здійснюється у форматі підготовки та реалізації спільних заходів та проектів.

 

Стаття 2. Напрями співпраці

2.1.1. Задля досягнення мети цього Меморандуму Сторони домовляються про співпрацю за такими напрямами:

—  пріоритет міжнародних стандартів захисту прав людини;

—  толерантність та відкритість;

—  гендерна чутливість;

—  перевага міждисциплінарного підходу у досягненні рівноправ’я та рівних можливостей чоловіків і жінок;

—  добровільна співпраця та відповідальність кожного члена Меморандуму;

2.1.2. аналіз та усунення причин порушень прав і свобод жінок, зокрема можливостей для самореалізації в якості успішних підприємниць, лідерок громадської думки, а також пропозицій щодо попередження випадків таких порушень;

2.1.3. організація спільних заходів, спрямованих на підвищення рівня правової поінформованості жінок щодо захисту своїх прав та можливостей шляхом проведення круглих столів, зустрічей, а також участь у семінарах, конференціях, бізнес-форумах та інших заходах, організованих будь-який з Сторін;

2.1.4. реалізація спільних заходів, спрямованих на посилення гарантій прав і свобод жінок;

2.1.5. поширення інформації про діяльність організацій та консолідацію зусиль для досягнення спільної мети усіма доступними Сторонам засобами;

2.1.6. інші узгоджені напрями співпраці.

 

Стаття 3. Організація співпраці

3.1. З метою реалізації цього Меморандуму Сторони в межах наявних ресурсів:

3.1.1. визначають контактних осіб для проведення консультацій і розроблення пропозицій щодо спільної реалізації завдань та заходів, визначених цим Меморандумом;

3.1.2. проводять регулярні зустрічі з метою обговорення питань щодо реалізації Меморандуму, обміну інформацією про діяльність Сторін у сфері захисту прав жінок та популяризації діяльності організацій;

3.1.3. розробляють та спільно затверджують плани спільних заходів;

3.1.4. беруть на себе зобов’язання зберігати конфіденційність персональної інформації, що стала відома у зв’язку з реалізацією Меморандуму, зокрема відповідно до вимог законодавства України;

3.1.5. беруть на себе зобов’язання утримуватись від дій, які можуть заподіяти моральну, економічну чи іншу шкоду іншій Стороні.

 

 

Стаття 4. Прикінцеві положення

4.1. Цей Меморандум набирає чинності з дня його підписання та укладається строком на три роки. Дія Меморандуму автоматично продовжується на наступний трирічний термін, якщо жодна зі Сторін дії Меморандуму письмово не повідомить іншу Сторону про свій намір припинити його дію.

4.2. Сторони можуть достроково припинити дію цього Меморандуму у будь-який час, письмово повідомивши про це іншу Сторону.

4.3. У разі припинення дії цього Меморандуму заходи, які було розпочато на підставі Меморандуму і не завершено протягом терміну його дії, продовжуються і завершуються згідно з умовами, що були раніше погоджені Сторонами, за винятком випадків, коли завершити ці заходи неможливо.

4.4. Будь-які зміни і доповнення до цього Меморандуму вносяться тільки за письмовою згодою сторін і стають його невід’ємною частиною.

4.5. Будь-які спірні питання щодо тлумачення або застосування положень цього Меморандуму вирішуються Сторонами на дружній основі шляхом проведення консультацій та переговорів.

 

Меморандум підписано  у Полтаві 13 вересня 2017 року українською мовою у 11 примірниках (по одному примірнику кожній зі Сторін), кожен з яких має однакову юридичну силу.

Please follow and like us: