МЕМОРАНДУМ ПРО СПІВПРАЦЮ щодо підтримки жіночого лідерства, підприємництва та гендерних ініціатив

Громадська організація «Інститут гендерних трансформацій» (далі – ГО «Інститут гендерних трансформацій») в особі голови Правління Курилко Вікторії Олексіївни, яка діє на підставі Статуту, Громадська організація «Об’єднання жінок-переселенок Полтавщини» (далі – ГО «Об’єднання жінок-переселенок Полтавщини») в особі голови Кобзар Олесі Геннадіївни, яка діє на підставі Статуту, Полтавська спілка жінок «Чураївна» (далі – ПСЖ «Чураївна») в особі голови Якубенко Олени Павлівни, яка діє на підставі Статуту, громадська організація «Правозахисна організація «Полтавський медіаклуб» (далі – ГО «Правозахисна організація «Полтавський медіаклуб») в особі президента Стельмах (Кучеренко) Людмили Дмитрівни, яка діє на підставі Статуту, соціальне підприємство «Об’єднання громадян «Рукомисли», засновником якого є громадська організація «Жіночі перспективи» (далі – СП «Рукомисли») в особі керівника Мякушко Надії Стафанівни, яка діє на підставі Статуту, громадська організація «Народна допомога Україна» (далі – ГО «Народна допомога Україна») в особі виконавчого директора Берідзе Анастасії Аркадіївни, яка діє на підставі Статуту, фізична особа-підприємець «Агентство маркетингових комунікацій «PR & M» (далі – ФОП «Агентство маркетингових комунікацій «PR & M») в особі керівника Ставицької Євгенії Олександрівни, яка діє на підставі Наказу, громадська організація «Інститут розвитку територіальних громад Полтавщини» (далі – ГО «Інститут розвитку територіальних громад Полтавщини») в особі голови правління Дудки Ірини Анатоліївні, яка діє на підставі Статуту та Кіровоградське відділення «Армії спасіння» в особі Голови Лукіна Данила Юрійовича, який діє на підставі Статуту, Полтавський Інститут економіки і права Університету «Україна» в особі директора Мякушко Надії Семенівни, яка діє на підставі Наказу, Кіровоградська обласна організація інвалідів «Конфедерація громадських організацій інвалідів» в особі заступника керівника Котенко Тетяни Миколаївни, яка діє на підставі Статуту, далі разом — Сторони,

керуючись: «Загальною декларацією прав людиниКонвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, іншими міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування», іншими нормативно-правовими актами, спрямованими на реалізацію та захист конституційних прав і свобод людини і громадянина,

беручі до уваги такі принципи діяльності:

—  у своїй діяльності сторони Меморандуму керуються міжнародними стандартами із прав людини;

—  сторони Меморандуму виступають проти будь-якої дискримінації;

—  сторони Меморандуму сприяють діяльності кожної сторони у реалізації мети;

—  партнерство є частиною діяльності Сторін;

виходять  із загального розуміння необхідності забезпечення гарантій державного захисту конституційних прав і свобод жінок,

— прагнуть забезпечити максимальну ефективність здійснюваних заходів при досягненні спільних цілей.

 

 

Стаття 1. Мета і предмет Меморандуму

1.1. Метою цього Меморандуму є консолідація зусиль Сторін, спрямованих на:

— здійснення моніторингу та сприяння реалізації гендерної політики в суспільному просторі України;

— об’єднання зусиль у вихованні гендерно чутливої особистості та формуванню гендерно сенситивного інформаційного середовища, що сприятиме дотриманню рівних прав та можливостей  жінок і чоловіків в Україні;

— поширення кращих практик в напряму забезпечення гендерної рівності в економічній, соціальній та політичній сферах.

1.2. Предметом цього Меморандуму є координація зусиль та спільна діяльність Сторін задля досягнення мети Меморандуму, що здійснюється у форматі підготовки та реалізації спільних заходів та проектів.

 

Стаття 2. Напрями співпраці

2.1.1. Задля досягнення мети цього Меморандуму Сторони домовляються про співпрацю за такими напрямами:

—  пріоритет міжнародних стандартів захисту прав людини;

—  толерантність та відкритість;

—  гендерна чутливість;

—  перевага міждисциплінарного підходу у досягненні рівноправ’я та рівних можливостей чоловіків і жінок;

—  добровільна співпраця та відповідальність кожного члена Меморандуму;

2.1.2. аналіз та усунення причин порушень прав і свобод жінок, зокрема можливостей для самореалізації в якості успішних підприємниць, лідерок громадської думки, а також пропозицій щодо попередження випадків таких порушень;

2.1.3. організація спільних заходів, спрямованих на підвищення рівня правової поінформованості жінок щодо захисту своїх прав та можливостей шляхом проведення круглих столів, зустрічей, а також участь у семінарах, конференціях, бізнес-форумах та інших заходах, організованих будь-який з Сторін;

2.1.4. реалізація спільних заходів, спрямованих на посилення гарантій прав і свобод жінок;

2.1.5. поширення інформації про діяльність організацій та консолідацію зусиль для досягнення спільної мети усіма доступними Сторонам засобами;

2.1.6. інші узгоджені напрями співпраці.

 

Стаття 3. Організація співпраці

3.1. З метою реалізації цього Меморандуму Сторони в межах наявних ресурсів:

3.1.1. визначають контактних осіб для проведення консультацій і розроблення пропозицій щодо спільної реалізації завдань та заходів, визначених цим Меморандумом;

3.1.2. проводять регулярні зустрічі з метою обговорення питань щодо реалізації Меморандуму, обміну інформацією про діяльність Сторін у сфері захисту прав жінок та популяризації діяльності організацій;

3.1.3. розробляють та спільно затверджують плани спільних заходів;

3.1.4. беруть на себе зобов’язання зберігати конфіденційність персональної інформації, що стала відома у зв’язку з реалізацією Меморандуму, зокрема відповідно до вимог законодавства України;

3.1.5. беруть на себе зобов’язання утримуватись від дій, які можуть заподіяти моральну, економічну чи іншу шкоду іншій Стороні.

 

 

Стаття 4. Прикінцеві положення

4.1. Цей Меморандум набирає чинності з дня його підписання та укладається строком на три роки. Дія Меморандуму автоматично продовжується на наступний трирічний термін, якщо жодна зі Сторін дії Меморандуму письмово не повідомить іншу Сторону про свій намір припинити його дію.

4.2. Сторони можуть достроково припинити дію цього Меморандуму у будь-який час, письмово повідомивши про це іншу Сторону.

4.3. У разі припинення дії цього Меморандуму заходи, які було розпочато на підставі Меморандуму і не завершено протягом терміну його дії, продовжуються і завершуються згідно з умовами, що були раніше погоджені Сторонами, за винятком випадків, коли завершити ці заходи неможливо.

4.4. Будь-які зміни і доповнення до цього Меморандуму вносяться тільки за письмовою згодою сторін і стають його невід’ємною частиною.

4.5. Будь-які спірні питання щодо тлумачення або застосування положень цього Меморандуму вирішуються Сторонами на дружній основі шляхом проведення консультацій та переговорів.

 

Меморандум підписано  у Полтаві 13 вересня 2017 року українською мовою у 11 примірниках (по одному примірнику кожній зі Сторін), кожен з яких має однакову юридичну силу.

Please follow and like us:

Гендерне бюджетування, як інститут громадянської освіти

Громадська організація «Інститут гендерних трансформацій» про  проведення  роботи проекту  «Гендерне бюджетування, як інститут громадянської освіти»,  в рамках програми «Публічні бюджети від А до Я: Інформування, активізація та залучення громадянського суспільства», що реалізується Фондом Східна Європа та Фундацією польсько-української співпраці ПАУСІ за фінансової підтримки Європейського Союзу, в партнерстві з низкою громадських організацій та Полтавським Інститутом економіки і права Університету «Україна».

Мета та ціль проекту – сприяння в підвищенні обізнаності громадськості Полтавської області про бюджетний процес шляхом проведення гендерного моніторингу бюджету Полтавської області та лобіювання обласною радою рішень про врахування гендерних питань у бюджетному процесі.

Завдання проекту полягає в розробці та здійсненні гендерного моніторингу обласного бюджету Полтавської області, навчанні лідерів інститутів громадянського суспільства Полтави та області засадам гендерної рівності, а також продовження виходу в ефір програми гендерного спрямування на ТРК Лтава  «Точка відліку».

Як результат діяльності за проектом, вперше в Україні буде розроблено науково обґрунтований, публічно обговорений та апробований гендерний моніторинг місцевих бюджетів (обласного).  На науковому рівні, з залученням широкого кола громадськості, буде обговорено питання взаємозв’язку між гендерною рівністю та розвитком економіки, що сприятиме сприйняттю суспільством можливостей покращення доступу жінок до товарних, фінансових, земельних ринків та ринку праці, як фактору прискорення економічного розвитку.

Крім того, реалізація проекту акцентує увагу посадових осіб до гендерної проблематики, а також проілюструє необхідність впровадження гендерно – збалансованого  планування при підготовці державних та місцевих бюджетів, проектів та програм. Буде підвищена поінформованість та пропаганда доцільності збільшення економічного впливу жінок та збільшить якісні практики управлінських рішень.

Ми впевнені, що реалізація цього проекту сприятиме зростанню економічного статусу жінок, а також підвищенню міжнародного іміджу Полтавської області.

Реалізація запропонованого проекту дасть можливість вперше в Україні розробити та запровадити процедури науково обґрунтованого гендерного моніторингу обласного бюджету.

 

Please follow and like us:

Гуманітарна допомога для дітей з числа ВПО

Спілка Громадських організацій “Інститут гендерних трансформацій” та  «Об єднання жінок — переселенок Полтавщини» за підтримки Радника мінсоцполітики з питань внутрішньо переміщених осіб по Полтавській області, в.о. по Кіровоградській області, має можливість допомогти найбільш вразливій категорії населення, серед яких особи, що проживають на території Полтавської області, які мають низькі доходи через безробіття, відсутність годувальника, фізичні вади, матері-одиначки, сироти та особи з обмеженими можливостями, з числа внутрішньо переміщених осіб.

Гуманітарна допомога у вигляді курток для дітей та підлітків, надана Агентством ООН у справах біженців (УВКБ ООН).

Під час отримання допомоги необхідно пред’явити оригінали документів:

  • Паспорт.
  • Довідка ВПО.
  • Документ, який підтверджує наявність пільгової категорії.
  • Свідоцтво про народження дитини.

Просимо всіх, хто потребує допомоги, заповнити форму для отримання теплого одягу та вказати необхідний розмір із спеціальної таблиці

 

 

або зателефонувавши за номером — +38(050) 274 -52 -83 — Шляхтіна Анастасія; +380975592096 Альона Козуб. ( з 9.00 до 17.00 )

https://docs.google.com/forms/d/1CIl4-ipz9gr06Y3tMRc5vm1EahKC6_KBVTI7Kp4UVEI/edit

Адреса Інтеграційного центру для ВПО та місцевої громади

вул.  Шевченка,  13 А  e-mail: genderpoltava@ukr.net

 

Please follow and like us:

Діяльність Інституту гендерних трансформацій

За час своє діяльності ми виокремили для себе 3 пріоритетних напрямки роботи, за якими і діємо:

  • Надання інформаційно –консультативних послуг. Для цього ми маємо сформований, досить потужний, високопрофесійний тренерський склад з числа науковців, практиків, викладачів ВУЗів, які постійно проводять навчання з різними цільовими групами.

Наприклад, ми виграли тендер від обласного центру зайнятості на проведення 100 тренінгів з засад гендерної рівності, започаткування власної справи, специфіки жіночого підприємництва,   моделювання ситуації успіху тощо для 2500 безробітних в 15 районах Полтавської області (http://dcz.gov.ua/kir/control/uk/publish/article?art_id=8358)

Ми отримали грант від Міжнародного Фонду Відродження для реалізації проекту «Запровадження менторських практик підтримки студентів Полтавських ВУЗів для їх подальшого працевлаштування» http://www.irf.ua/grants/awarded_grants/implementation_and _dissemination_of_the_practices_of_mentoring_support_for_the_students_of_pоltava_oblast_for _ their_better_employment

В результаті проекту всі 50 студентів із соціально незахищених верств населення, які були цільовою групою проекту, після закінчення ВУЗу одразу ж були працевлаштовані.

Вперше в Полтавській області спільно з партнерами організували та провели «Тиждень освіти для дорослих», на якому, крім іншого, навчали жінок основам самозайнятості (http://vk.com/club69286700). В роботі «Тижня» взяло участь більше  2000 осіб.

В зв’язку з військовим конфліктом  на сході України і появою необхідності допомоги тимчасово переміщеним особам, наша організація з січня 2015 року займається діяльністю з їх підтримки.

Ми проводили он-лайн навчання  з засад підприємницької діяльності тимчасово переміщених осіб, які хочуть зайнятися власним бізнесом. Всього було проведено 48 вебінарів. Проект реалізовувався спільно з мережею сільських та районних бібліотек, які мали відповідне технічне забезпечення.

Останні 7 місяців, за підтримки Відділу преси, освіти та культури Посольства США в Україні ми реалізовували проект «Соціальний капітал жіноцтва Полтавщини – жінкам ВПО». Головною метою цього проекту є сприяння інтеграційним процесам ВПО в місцевий соціально економічний простір.  В рамках проекту, який поширено на центральні області України,  було проведено низка трьохденних тренінгів для жінок з числа ВПО, які хочуть відкрити власну справу, https://gre4ka.info/suspilstvo/33858-zhinok-pereselentsiv-kirovogradshchini-zaproshuyut-na-navchannya-do-poltavi, http://strichka.com/article/ 57928023, проведення їх стажування на підприємствах, які очолюють успішні жінки – полтавки, вивчення базового курсу ділової англійської мови, курсів з IT – технологій, обмін  делегаціями з  жіночими бізнес асоціаціями європейських  країн, проведення чергової виставки – продажу товарів підприємств, які очолюють жінки та всеукраїнського жіночого бізнес форуму.

В рамках проекту відкрили перший і поки що єдиний в Україні Інтеграційний центр для ВПО та місцевої громади.

Ми щиро ділимося досвідом фандрайзингу з іншими громадськими організаціями та прагнемо в їх представників підвищити фахові навички та компетенції. Тому проводимо тренінги з проектного менеджменту для неурядових організацій. Останній тренінг проведено в січні цього року:  http://gurt.org.ua/news/trainings/36395/.

  • Другим напрямом нашої діяльності є організація та проведення лобістських кампаній з метою забезпечення сталих та системних позитивних суспільних змін. В доробку нашої організації – проведення лобістської кампанії щодо розробки та прийняття регіональної програми підтримки підприємництва взагалі та підтримки підприємництва серед ВПО, як пілотної. Полтавська область була єдиною в Україні, яка три роки поспіль такої програми не мала. Ми створили коаліцію громадських організацій, зустрічалися з депутатами обласної ради, писали звернення, ініціювали та проводили публічні заходи (http://www.prostir.ua/?news=u-poltavi-obhovoryly-problemy-ta-perspektyvy-rozvytku-pidpryjemnytstva-sered-vpo), керівник організації – Вікторія Курилко – увійшла в робочу групу з розробки регіональної програми підтримки підприємництва при Департаменті економічного розвитку. Як результат – 23 грудня 2016 року на Пленарному засіданні дванадцятої сесії сьомого скликання Полтавської обласної ради Рішенням №2314 прийнято «Комплексну програму розвитку малого і середнього підприємництва у Полтавській області на 2017 – 2020 роки» і пілотну – підтримку підприємництва серед ВПО.

Наша організація ставить на меті підвищення компетенцій лідерів громадянського суспільства  — наших діючих та майбутніх партнерів — задля фахового проведення лобістських кампаній (http://np.pl.ua/2017/01/na-poltavschyni-rozpochynayut-nyzku-treninhiv-ta-seminariv-z-zasad-hromadskoho-lobiyuvannya-ta-advokatsiji), http://www.prostir.ua/?news=na-poltavschyni-rozpochalas-seriya-treninhiv-ta-seminariv-z-zasad-hromadskoho-lobiyuvannya-ta-advokatsiji),

https://www.youtube.Com/watch?v=a0hMe6 PJU.

  • Третім пріоритетним компонентом нашої роботи ми вважаємо інформаційний та комунікаційний блок. Ми маємо повну базу і постійно співпрацюємо з регіональними та місцевими ЗМІ: прес –конференції, прес – сніданки, брифінги – ці заходи постійно проводяться нашою організацією. Маємо значний досвід випуску масштабних інформаційних продуктів: керівник нашої організації – Вікторія Курилко — член Національної спілки журналістів була автором та ведучою двох телепроектів «Точка відліку» та «Голос громади».

В минулому році за сприяння канадської неурядової організації ми перші в Україні випустили цикл програм для /про ВПО «Ми –поруч!» на ТРК «Лтава» (https://www.youtube.com/watch?v=cEXW7t1yXNI

Please follow and like us: